27.7 C
Aşkabat
09.06.2023
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

DIM-de Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyna bagyşlanan brifing geçirildi

2020-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyna bagyşlanan brifing geçirildi.

Brifingde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýakynda gol çeken Kararyna aýratyn ähmiýet çekildi, resminama laýyklykda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine “2015-nji ýylyň 28-nji awgustyndaky gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň, ÝUNISEF-iň arasynda Satyn almak hyzmatlaryny üpjün etmek babatda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň çäklerinde 2021-2025-nji ýyllar üçin waksinalary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almagyň Meýilnamasyna” türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi. 

Çärä Türkmenistanyň Daşary işler, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle-de ýurdumyzda işleýän diplomatik missiýalaryň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, milli we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Brifingi açyp, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmeginiň aýratyn ähmiýetini nygtady.

Öz çykyşylarynyň barşynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow, Hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän Milli immunizasiýa maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamynyň ýokary görkezijilerini beýan etdi. Ol «ýurtda durnukly maliýeleşdirmegiň köp ýyllyk tejribesi immunizasiýanyň kuwwatly ulgamyny kemala getirmäge ýardam etdi», diýip nygtady.

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky edarasynyň ýolbaşçysy Kristin Weýgand Türkmenistan bilen saglygy goraýyş, hususan-da çagalaryň saglygyny goramak ulgamyndaky hyzmatdaşlyga ýokary berdi. Hanym Weýgand «Türkmenistan ählumumy waksinasiýa derejesiniň saklanylmagy boýunça sebitde we dünýäde öňdeligi eýeleýändir» diýip aýtdy. 

Özüniň çykyşynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy hanym Paulina Karwowska Türkmenistanyň BSGG, şeýle-de beýleki halkara hyzmatdaşlary we donorlary bilen hyzmatdaşlygynyň ýokary netijeliligini belläp geçdi.  

Bu temany Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Diego Ruiz Alonso dowam etmek bilen, Brýusseliň saglygy goraýyş ulgamy boýunça hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýändigini we global pandemiýa şertlerinde saglygy goraýyş ulgamynda Türkmenistanyň öňüni alyş meýilnamalarynyň we maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini goldaýandygyny belläp geçdi.  

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory N.Myratnazarowa «Türkmenistanyň immunizasiýa ulgamynda üznüksiz we giň gerimli işleri alyp barmak hem-de ilatyň saglygyny goramak ugrunda ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleriň netijeli ulanylmagy arkaly soňky ýyllaryň içinde ähmiýetli görkezijileri gazanandygyny» nygtady. 

Türkmenistanyň Hökümeti ilatyň immunizasiýasynyň maliýeleşdirilmegini ähmiýetli derejede ýokarlandyrdy. Bu ugurda Türkmenistan BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy üstünlikli durmuşa geçirýär. Bu ugurda ýurduň Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) bilen özarahatnaşyklary milli derejede Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek çarçuwasynda saglygy goraýyş, durmuş goraglylygy ulgamyndaky hereketleriň kämilleşdirilmegine gönükdirilen bilelikdäki maksatnamalaryň we meýilnamalaryň netijeli durmuşa ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilendir.  

Çäräniň dowamynda şeýle-de “2015-nji ýylyň 28-nji awgustyndaky gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň, ÝUNISEF-iň arasynda Satyn almak hyzmatlaryny üpjün etmek babatda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň çäklerinde 2021-2025-nji ýyllar üçin waksinalary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almagyň Meýilnamasyna” gol çekmek dabarasy geçirildi.

Nobatdaky resminama türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow, ÝUNISEF-iň tarapyndan –  ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky edarasynyň ýolbaşçysy Kristin Weýgand gol çekdiler.

Briefing dedicated to cooperation of Turkmenistan with the international
organizations in the area of healthcare was held in the MFA


On the 5 th of October 2020, a briefing was held in the Ministry of Foreign
Affairs of Turkmenistan dedicated to cooperation of Turkmenistan with the
international organizations in the area of healthcare.
The briefing focused on the recently signed Resolution of the President of
Turkmenistan, in accordance with which the Minister of Health and Medical
Industry was authorized to sign of behalf of the Turkmen side the Plan for
Procurement of Vaccines and Immunization Devices in 2021-2025 under the
Framework of the Standard “Memorandum of Understanding on the Provision of
Procurement Services between the Government of Turkmenistan and UNICEF,
United Nations Children’s Fund,” signed on 28 August 2015.
The heads and representatives of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of
Health and Medical Industry of Turkmenistan, the chiefs of the diplomatic
missions and representations of international organizations accredited in the
country, as well as the representatives of national and foreign mass media
participated to the briefing.
Opening the briefing, Deputy Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan
B.Myatiyev noted the special importance of the expansion of international
cooperation of Turkmenistan in the field of healthcare.
During his speech, the Minister of Health and Medical Industry of
Turkmenistan N.Amannepesov reflected the high indicators of the activities of the
healthcare system in the framework of the implementation of the National
Immunization Programme financed by the Government. He added that “the long-
term practice of stable financing in the country enabled to build a strong system of
immunization”.
The Head of UNICEF Office in Turkmenistan Ms.Christine Weigand highly
appraised the cooperation with Turkmenistan in the field of healthcare, in
particular in the area of protecting the children’s health. Ms. Weigand underlined
that “Turkmenistan is a leader in the region and globally on sustaining nearly
universal rates of vaccination.”
The Head of WHO Country Office in Turkmenistan Ms. Paulina Karwowska
informed during her speech about the high efficiency of cooperation between
Turkmenistan and WHO, as well as other international partners and donors.
This topic was further elaborated by Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the European Union to Turkmenistan Diego Ruiz Alonso, who
emphasized that Brussels pays special attention to cooperation in the area of
healthcare and supports the preventive plans and programmes of Turkmenistan in
relation to healthcare in the conditions of global pandemic.
In turn, the Rector of the State Medical University of Turkmenistan named
after Myrat Garryev Ms.N.Myratnazarova noted that “in recent years,
Turkmenistan has achieved great results, conducting continuous and extensive

work in the field of immunization and the effective use of evidence-based
approaches in the field of public health.”
The Government of Turkmenistan significantly increased the financing of
immunization of the population. The country adheres to the long-term cooperation
with the UN and its specialized agencies. In this regard, the collaboration of the
country with the United Nations Children’s Fund (UNICEF) is stipulated by the
efficient implementation of joint programs and plans on the national level aimed at
the enhancement of measures in the area of healthcare, including the social security
system on the way to the achievement of the Sustainable Development Goals.
In the framework of the event, the signing of the Plan for Procurement of
Vaccines and Immunization Devices in 2021-2025 under the Framework of the
Standard “Memorandum of Understanding on the Provision of Procurement
Services between the Government of Turkmenistan and UNICEF, United Nations
Children’s Fund,” signed on 28 August 2015 took place.
This Document was signed by the Minister of Health and Medical Industry
of Turkmenistan N.Amannepesov on the part of Turkmenistan and by the Head of
UNICEF Office in Turkmenistan Ms. Christine Weigand on the part of UNICEF.

В МИД состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству
Туркменистана с международными организациями в области здравоохранения

5 октября 2020 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана
состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству Туркменистана
с международными организациями в области здравоохранения.
В фокусе брифинга было подписанное на днях Постановление
Президента Туркменистана, в соответствии с которым Министр
здравоохранения и медицинской промышленности уполномочен подписать с
туркменской стороны «План закупки вакцин и оборудования для
иммунизации на 2021-2025 годы в рамках «Меморандума о
взаимопонимании между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ в
отношении обеспечения услуг по закупке», подписанного 28 августа 2015
года.
На брифинге приняли участие руководители и представители
министерств иностранных дел, здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана, а также главы дипломатических миссий и
представительств международных организаций, аккредитованных в стране,
представители национальных и зарубежных средств массовой информации.
Открывая брифинг, заместитель министра иностранных дел
Туркменистана Б.Мятиев отметил особую значимость расширения
международного сотрудничества Туркменистана в области здравоохранения.
В ходе своего выступления Министр здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана Н.Аманнепесов отразил высокие
показатели деятельности системы здравоохранения в рамках реализации
Национальной программы иммунизации, финансируемой Правительством.
Он добавил, что «многолетняя практика стабильного финансирования в
стране позволила построить сильную систему иммунизации».
Глава представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд
дала высокую оценку сотрудничеству с Туркменистаном в области
здравоохранения, в частности по защите здоровья детей. Госпожа Вейганд
отметила, что «Туркменистан является лидером в регионе и в мире по
поддержанию почти всеобщего уровня вакцинации».
В своем обращении глава странового офиса Всемирной организации
здравоохранения в Туркменистане г-жа Паулина Карвовска рассказала о
высокой результативности сотрудничества Туркменистана с ВОЗ, а также
другими международными партнёрами и донорами.
Эту тему продолжил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Европейского Союза в Туркменистане Диего Руиз Алонсо который отметил,
что Брюссель придает большое значение сотрудничеству по линии
здравоохранения и поддерживает реализацию превентивных планов и
программ Туркменистана в области здравоохранения в условиях глобальной
пандемии.

В свою очередь, ректор Государственного Медицинского университета
Туркменистана имени М.Гаррыева г-жа Н.Мыратназарова отметила, что «за
последние годы Туркменистан достиг весомых результатов, ведя
непрерывную и обширную работу в области иммунизации и эффективного
использования научно-доказательных подходов в области охраны здоровья
населения».
Правительство Туркменистана значительно повысило финансирование
иммунизации населения. Страна привержена долгосрочному сотрудничеству
с ООН и её специализированными агентствами. В этом контексте,
взаимодействие страны с Детским фондом Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ) обусловлено эффективным претворением в жизнь на
национальном уровне совместных программ и планов, нацеленных на
совершенствование мер в области здравоохранения, включая систему
социальной защиты на пути к достижению Целей Устойчивого Развития.
В рамках мероприятия состоялось подписание «Плана осуществления
закупок вакцин и оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы в
рамках стандартного «Меморандума о взаимопонимании о предоставлении
услуг по закупкам между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ,
Детским фондом Организации Объединенных Наций», подписанного 28
августа 2015 года».
Данный документ подписали с туркменской стороны Министр
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
Н.Аманнепесов, а со стороны ЮНИСЕФ – Глава представительства
ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд.

Degişli makalalar

Grek-Rim Boýunça Türkmen Pälwanlary Maşgala Däplerine Eýerýärler

Türkmenistan we ÝeHHG Ekologiýa Syýasatyny Durmuşa Geçirmekde Bilelikde Hereket Edýärler

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Ýolbaşçysyny Kabul Etdi

syrach