32.9 C
Aşkabat
10.07.2024
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanda Çaganyň Hukuklary Boýunça Konwensiýanyň Kabul Edilmeginiň 30 Ýyllygy Bellenildi

2019-njy ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Çaganyň huhuklary hakyndaky Konwensiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli ýokary derejeli çäre geçirildi.

Bu çärä UNICEF-yň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow, Türkmenistanyň Bilim ministri M.Geldinyýazow, UNICEF-yň hünärmenleri, DÖM-nyň ýaş ilçileri, ýurdumyzda akkreditirlenen beýleki halkara guramalaryň we diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, dürli ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, ýurdumyzyň hususy ulgamynyň hem-de KHBS-niň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri, Bilim ministri we UNICEF-yň Türkmenistandaky wekili giriş sözleri bilen çykyş etdiler we çykyşlarynyň dowamynda Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň taryhy barada gysgaça gürrüň bermek bilen, Konwensiýanyň 30 ýyllygynyň Durnukly Ösüş Maksatlarynyň kämilleşdirilmegine itergi bermekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny bellediler. Çagalaryň hukuklary bilen 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň durmuşa geçirilmeginiň berk baglanyşyklydygy barada hem bellenilip geçildi.

Çäräniň barşynda Konwensiýanyň kabul edilen pursadyndan bäri beýleki ýurtlaryň tejribesi barada, halkara guramalaryň we KHBS-niň çagalaryň huhuklarynyň kämilleşdirilmeginde, çagalaryň hukuklary we bu ugurda işleri alyp barmaklygy hem-de hususyýetçiligiň sosial jogapkärçiligi barada aýdyldy. DÖM-nyň ýaş ilçileri «Biziň çagalarymyz we ýaşlarymyz üçin isleýän Dünýämiz» atly tema boýunça çykyş etdiler.

Şeýle-de, çäräniň dowamynda Konwensiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäreleri hem-de Türkmenistandaky çagalaryň arzuwlary we maksatlary şöhlelendirilen wideo-maglumatlary görkezildi.

Çäräniň ahyrynda Türkmenistanda we bütin dünýäde Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýany girizmegiň netijeleri hem-de ähli ýerlerde çaganyň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça işleriň kämilleşdirilmegini goldamak barada aýdyldy we UNICEF-yň wekilleri bilen çärä gatnaşyjylaryň arasynda sorag-jogap alyşdylar.

Degişli makalalar

Prezidentimiz Eýranyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

syrach

Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady.

syrach

Türkmenistanyň Prezidenti Müsür Arap Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi