42 C
Aşkabat
03/06/2020
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SAGLYK

Gitjek Şypahanaňyzy Saýladyňyzmy?

15-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde raýatlarymyzyň saglygyny goramagyň ählimiziň mukaddes borjumyzdygyny, şol sebäpli şu ýyl Hazar deňziniň kenarynda we Awazada tomus döwründe raýatlarymyz üçin syýahatçylygyň, dynç alşyň hem-de suwa düşmegiň çäklendirilmeginiň talabalaýyk boljakdygyny belledi.
Şoňa görä, tomusky dynç alyş möwsüminde «Arçman», «Ýyly suw», «Baýramaly», «Farap», «Mollagara», «Daşoguz» we «Berzeňňi» şypahanalarynda saglygy dikeltmek we berkitmek üçin ähli zerur şertler dörediler. Şeýle hem Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Energetik» we «Nebitçi», Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Mirap» we «Jennet» hem-de Darganata etrabyndaky «Gazojak», Mary welaýatyndaky «Melhem», «Garagum», «Çynar» we «Şatlyk» şypahanalary raýatlarymyzyň talabalaýyk dynç almagy we saglygyny berkitmegi üçin gapylaryny giňden açarlar.

Çeşme: metbugat.gov.tm

Degişli makalalar

Wideoşekilli Iş Maslahatynda Galla Oragyna, Aziada-2017-ä Taýýarlyk Görmek we Ekologiýa Syýasatyna Garaldy

Türkmen Döwletiniň Baştutany Ministrler Kabinetiniň Täze Düzümini Düzer

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi