36.9 C
Aşkabat
03.08.2022
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

14-nji Tapgyryň Jemleýji Duşuşyklary Geçirildi

Şu gün, 13-nji iýunda 14-nji tapgyryň jemleýji duşuşyklary geçirildi.

Paýtagtymyzda duşuşan «Ahal» bilen «Aşgabadyň» arasyndaky oýunda netijeli urgularyň bäşisi geçirildi. Netijede 5:0 hasabynda üstün çykan «Ahal» toplan 28 utugy bilen birinji orunda barýan «Altyn Asyr» bilen utuk aratapawudyny 2 utuga çenli azaltdy. 17 utugy bolan «Aşgabat» eýeleýän 5-nji ornunda galdy.

Türkmenbaşyda geçirilen duşuşykkda ýerli «Şagadam» «Energetigi» 7:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etmegiň hötdesinden geldi. Aleksandr Klimenkonyň tälim berýän topary gazanan bu ýeňşinden soň utugyny 22-ä çykaryp, ýaryş tertibinde 3-nji orny eýelemegini dowam edýär.

Oýun gününiň üçünji duşuşygy Maryda geçirilip, onda paýtagtymyzyň «Köpetdagy» ýerli «Merwden» 1:0 hasabynda üstün çykdy. 20 utugy bolan «Köpetdagyň» ýaryş tertibinde dördünji orny eýeleýändigini ýatladýarys.

17-nji iýunda geçiriljek 7-nji tapgyryň hem-de 10-njy tapgyryň galdyrylan duşuşyklary («Aşgabat» – «Ahal», «Altyn Asyr» – «Şagadam») bilen ýurdumyzyň futbol çempionatynyň ikinji ýarymynyň jemi jemlener.

14-nji tapgyryň duşuşyklary:

«Şagadam» – «Energetik» – 7:0

Gollar: 14 (11 m.j.u.), 44 Baýramgeldi Nurlyýew, 26 (11 m.j.u.), 89 Yhlas Magtymow, 37 Daýanç Orazgulyýew, 51 Hydyr Ýakubow, 55 Hemra Amanmämmedow («Şagadam»)

Duýduryşlar: 71 Döwletgeldi Mirsultanow, 87 Daýanç Orazgulyýew («Şagadam») – 8 Parahat Jumanazarow, 27 Umytjan Kerimow, 87 Alikper Musaibow («Energetik»)

Meýdandan çykarylan: 24 Parahat Jumanazarow, 2-nji duýduryş («Energetik»)

Geçirilen ýeri: «Şagadam» stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Duşuşygyň emini: Arslan Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: Myrat Nurberdiýew (Aşgabat ş.), Mergen Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Çarymyrat Gurbanow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: Hudaýnazar Rejepow (Aşgabat ş.)

Tomaşaçy sany: 1000

«Ahal» – «Aşgabat» – 5:0

Gollar: 25 Gurban Annaýew, 44 Güýçmyrat Annagulyýew, 57 Pirmyrat Sultanow, 65 Artur Geworkýan, 67 Ilýa Tamurkin («Ahal»)

Duýduryşlar: 54 Myrat Amantaganow, 89 Daýanç Nuryýew («Aşgabat»)

Geçirilen ýeri: «Aşgabat» stadiony (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň emini: Begenç Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Şageldi Hydyrow (Balkanabat ş.), Yhlas Kurambaýew (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: Merdan Saparow (Mary ş.)

Gözegçi emin: Bagtyýar Atajanow (Daşoguz ş.)

Tomaşaçy sany: 500

«Merw» – «Köpetdag» – 0:1

Gol: 89 Meýlis Diniýew («Köpetdag»)

Duýduryşlar: 74 Şaweli Seýitkuliýew («Merw») – 4 Rasul Çaryýew, 81 Batyrgylyç Berdiýew («Köpetdag»)

Geçirilen ýeri: «Sport toplumy» stadiony (Mary ş.)

Duşuşygyň emini: Saparmämmet Gurbanow (Balkanabat ş.)

Kömekçi eminler: Ruslan Ereşow (Türkmenabat ş.), Eziz Ýazmyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Babanazar Haknazarow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: Eldar Ramazanow (Aşgabat ş.)

Tomaşaçy sany: 2000

Çeşme: http://tff.com.tm/

Degişli makalalar

Olimpiýa Stadionynda V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Boldy

Daşoguzly halyçylar 1490 metr haly dokamagy başardylar.

syrach

BILDIRIŞ