1.9 C
Aşkabat
15.01.2022
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Araly Halas Etmegiň Halkara Gaznasynda 2017-2019-njy Ýyllarda Başlyklyk Etmegi Bilen Baglanyşykly Guramaçylyk Meseleleri Çözülýär

Türkmenistanda Ýurdumyzyň Araly Halas Etmegiň Halkara Gaznasynda 2017-2019-njy Ýyllarda Başlyklyk Etmegi Bilen Baglanyşykly Guramaçylyk Meseleleri Çözülýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda 2017-2019-njy ýyllarda başlyklyk etmegi  bilen baglanyşykly guramaçylyk we beýleki meseleleri çözmek boýunça Karara gol çekdi.

Bu ulgamda giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine eýerýän Bitarap Türkmenistan anyk başlangyçlary öňe sürýär, iri taslamalary durmuşa geçirýär we sebit, ählumumy gün tertibine girizilen möhüm meseleleriň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamak boýunça anyk çäreleri görýär. Şunda, Aral deňzini halas etmek, onuň çäklerinde durmuş-ekologiýa ýagdaýyny sagdynlaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berilýär.

Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda hem-de tutuş sebitde ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegine, bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygyň berkidilmegine gönükdirilen öňdengörüjilikli we tebigaty goramak ähmiýetli syýasaty durmuşa geçirmek bilen iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar we Aral deňzini halas etmegiň Halkara gaznasynyň howandarlygynda guralýan halkara maksatnamalaryna we çärelerine işjeň gatnaşýar.

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

syrach

Galkan-2013 atly söweşjeň atyşykly görkezme taktiki meýdan okuw türgenleşigi geçirildi.

syrach