36.9 C
Aşkabat
07.08.2022
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Aşgabatda Medeniýet Hepdeligi Geçiriler

Aşgabatda Medeniýet Hepdeligi Geçiriler

Aşgabatda Medeniýet we sungat işgärleriniň gününe gabatlanyp, şu ýylyň 22-27-nji iýun aralygynda paýtagtymyzda geçiriljek Medeniýet hepdeligine taýýarlyk dowam edýär.

Giň möçberli hepdeligiň çäklerinde milli ruhy – medeni mirasymyzy giňden wagyz etmäge gönükdirilen dürli çäreler geçiriler. Olaryň çäklerinde ýurdumyzyň ähli sebitlerinden döredijilik toparlarynyň, aýdymçylaryň we sazandalaryň çykyşlary, şygryýet agşamlary, şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, şeýle hem V Aziýa oýunlary mynasybetli neşir we çaphana önümleriniň, fotosuratçylaryň sergisi, opera we sahna oýunlarynyň, çeper filmleriň görkezilişi guralar.

Muzeý işgärleriniň we arheologlaryň gatnaşmagynda geçiriljek ylmy maslahatyň barşynda milli taryhy –medeni mirasy mundan beýläk-de öwrenmegiň we wagyz etmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Medeniýet hepdeliginiň açylyş we ýapylyş dabaralary Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçiriler hem-de sungat ussatlarynyň konserti guralar.

Degişli makalalar

Zehin Yhlasa Duşanda

«Aşgabat 2017» Oýunlaryna Gatnaşyjylary Akkreditasiýa Etmek Boýunça Merkez Işe Başlady

Tagtabazar Etraby Galla Ýygnamak Baradaky Borçnamasyny Ilkinji Bolup Ýerine Ýetirdi

syrach