19 C
Aşkabat
08.04.2021
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Küşt Boýunça Dünýä Çempionatynda Altyn we Kümüş Medallar

Küşt Boýunça Dünýä Çempionatynda Altyn we Kümüş Medallar
Kadetleriň arasynda Gruziýanyň Batumy şäherinde geçirilen küşt boýunça dünýä çempionatynda ýaş türkmen türgenleri iki medala  bir altyn we bir kümüş medala eýe boldular. Biziň toparymyzyň düzüminde Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynyň 8-nji orta mekdebiniň okuwçylary Şageldi Gurbandurdyýew (1-nji orun) we Läle Şöhradowa tapawutlandylar. 
 
Bu netije Türkmenistanyň ýygyndy toparyna umumytoparlaýyn hasapda üçünji orny eýelemäge mümkinçilik berdi, munuň özi ýaryşa gatnaşan döwletleriň sanynyň köpdügini göz öňünde tutanyňda örän oňat netijedir. Halkara küşt federasiýasynyň (FIDE) howandarlygynda geçirilen dünýä çempionatyna 66 ýurtdan gadymy aň-paýhas oýny bilen meşgullanýan ýaşajyk küştçüleriň 750-ä golaýy gatnaşdylar. Küştçüler 8, 10 we 12 ýaşa çenli üç topara bölündi. Bäsleşikler 11 tapgyrdan ybarat bolan şweýsar usuly boýunça geçirildi. 
 
Şageldi Gurbandurdyýew 8 ýaşa çenli toparda birinji orna eýe boldy, bu toparda baýrakly orunlar üçin 50-ä golaý ýurtdan 138 küştçi bäsleşdi. Biziň ýaşajyk ildeşlerimiz sekiz döwde ynamly ýeňiş gazanyp, bir döwde deňme-deň we bir döwde utulmak bilen, mümkin bolan 11 utukdan 9,5 utuk toplady. 
 
Läle Şöhradowa 10 ýaşa çenli küştçüleriň arasynda kümüş medala eýe boldy. Bu toparda 46 ýurtdan ýaşajyk küştçüleriň 115-si çykyş etdi. Türkmenistanly küştçi gyz diňe ABŞ-nyň toparynda çykyş eden Wu Roşelden yza galyp, 8,5 utuk toplady. Ikinji orun ugrunda güýçli küştçüleriň ýene birnäçesi  russiýaly Margarita Zwerewa hem-de Hytaýdan Ýadşing Weý hem dalaşgärlik etdiler, olar Läle bilen deň  8,5 utuk toplan bolsalar-da, biziň türgenimiz sport netijeliliginiň gatnaşygy boýunça tapawutlandy. 
 
Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabyndaky 3-nji sport mekdebiniň tälimçisi Rozymyrat Gurbandurdyýewiň işini aýratyn bellemelidiris, ol dünýä birinjiliginde medal almagy başaran küştçüleri ýetişdirmegi başardy.

Degişli makalalar

Gadymy Pullar Alymlara Taryhyň Näbelli Sahypalaryny Täzeden Dikeltmäge Mümkinçilik Berýär

turkmenhabargullugy

Jelilmuhammet Hojamyradow Bilen Myrat Gimmiýew Türkmenistanyň Adyndan Oýunlaryň Ilkinji Altyn Medalyny Gazanan Türgenler Boldy

Riodaky Olimpiada Tarap Ýene-de Bir Ädim

syrach