3 C
Aşkabat
21.01.2021
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Palwan Muhyýew

Palwannazar Muhyyew

Palwan Muhyýew
Dogulan ýeri we wagty: 01.12.1992 Aşgabat säheri.
Käri: Artist, alypbaryjy, showman
Dili: Türkmen, rus, iňlis, pars, türk
Milleti: Türkmen
Raýatlygy: Türkmenistan
Bilimi: Türkmen Döwlet medeniýet instituty
Çagalar: Jelilberdi Muhyýew

KARYERASY:
Muhyýew Palwan (@palwanmuhyyew). 1992-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Aşgabat säherinde doglan. Toý-dabaralarynyň we show-agsamlarynyň alypbaryjysy.
Häzirki wagtda Türkmen döwlet Medeniýet institutynda “Medeni miras” fakultetinde okaýar.
1999-2009 ýyllar aralygynda orta mekdebi okady. 2009-njy ýylda 20-nji orta mekdebi tamamlandan sonra, Döwlet serhet gullugynda harby gullugy ýerine ýetirdi.
Harby gullukdan gelenden sonra, 2015-nji ýyla çenli dürli ýerlerde “Kompýuter inženeri” hünärinde işledi.
2015-nji ýyldan baslap, alypbaryjylyk hünäri bilen özbaşdak meşgullanyp başlady. Häzirki wagtda birnäçe karhanalaryn reklama wideoroliklerine düşýär.
Öz @palwanmuhyyew instagram sahypasynda, şeýle hem youtube kanalynda dürli temalardaky wideorolikleri paýlaşýar.
Palwan masgalasynda 4 dogan: Ogulkeýik, Palwannazar, Amannazar, Sanazar. Masgalaly, 1 ogly bar. 2016-njy ýylda gelni Mahrijemal bilen durmuş toýuny tutdy.
Seýle hem Palwan “Sazla” atly show-gepleşigi alyp barýar. Ol gepleşige aýdymçy we artistleri çagyryp, olardan interwýu alýar we tomaşaçylaryň gatnaşmagynda myhmany dürli synaglardan geçirýär. Palwan Muhyýew gysga göwrümli wideolary taýýarlamak bilen öz sahypalarynda paýlaşýar. 2020-nji ýylda “atavatan-turkmenistan.com” halkara internet žurnaly
Palwan Muhyýew hakynda “Palwan Muhyýew – Alypbaryjy bolmak üçin…” ady bilen uly göwrümli interwýu habaryny paýlaşdy.

ÇESMELER:
https://www.atavatan-turkmenistan.com/son-dakika-tm/palwannazar-muhyyew-alypbaryjy-bolmak-ucin/

Taýýarlan reklama wideorolikleri:

  1. “Makulhyzmat”
  2. “Atawatan Türkmenistan žurnaly”
  3. “Laktima peýniri”
  4. “Alkatel telefony”
  5. “Peykam marketi”
  6. “Emine Bridal salony”
  7. “Günesh Loft burgeri”
  8. “Uçgun welosiped hyzmatlary”
  9. “Sazzla” show-gepleşigi

ULANÝAN PLATFORMALARY:
Instagram: @palwanmuhyyew
Youtube: Palwan Muhyyew
Twitter: @palwanmuhyyew
Facebook: Palwan Muhyyew

Pälwan Muhyýew: — Alypbaryjy bolmak üçin…

Degişli makalalar

Weteranlaryň Arasynda Küşt Çempionaty Geçirildi

syrach

Türkmenistanda Litwa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady.

syrach

Türkmenistanyň DIM-de Ýaponýanyň Wekiliýeti bilen Duşuşyk

syrach