21.9 C
Aşkabat
21.05.2022
DURMUŞ Iň Täze Habarlar YLYM

Saňa garashýan!!!

Saňa garashýan!!!

Gördügüm günlere felek shaýatdyr

Men ýalan aýtsam onda aýypdyr

Dünýäde ölüm ellbetde haktyr

Ölüm saňa garashýan,nirde sen nirde

Ýatdyň kemine ençeme sapar

Bolmady bakdyň yene bir sapar

Soňunda satdyň ony bir sapar

Ölüm seni agtarýan,nirede sen nirde

Aldyň müňleriň shirin janyny

Aldyň Söýünden näzli Gülpamy

Aldyň sen menden sham-çyragymy

Ölüm saňa garashýan,nirde sen nirde

Rugsat bergiň doganlar bir söz sözläýin

Ýanýan ýüregime az su serpeýin

Atam üçin shirin jahandan geçeýin

Ýeri dolsa ölümlerden,ölümleri seçeýin

     Fazel Rahman

Degişli makalalar

Ata Gowşudowyň Ömri we Döredijiligi

syrach

Aşgabatdaky Söwda Merkezleri

turkmenhabargullugy

Wenada Türkmenistanyň we Awstriýanyň Arasynda Diplomatik Gatnaşyklaryň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygyna Bagyşlanan Maslahat Geçirildi