26 C
Aşkabat
11.05.2021
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda oba hojalygyny ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmak hem-de ygtybarly azyk bolçulygyny döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine Balkan we Mary welaýatlarynyň etraplarynda önümçiligi we ekin dolanyşygyny agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ylmy esasda ýola goýmak bilen, gant şugundyrynyň ýokary hasylynyň öndürilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Mary DES-niň Zähmetkeşler Toparynyň Agzalary Bilen Duşuşdy

Täze Zelandiýa Täze Ýyly Ilkinji Bolup Garşylady Wideo

turkmenhabargullugy

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi we harby okuw merkezine bardy

syrach