32.1 C
Aşkabat
19.06.2022
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Milli bahar baýramy mynasybetli dynç gününi geçirmek hakynda

Ýurdumyzyň ilatynyň Milli bahar baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda, karar edýärin:

1. 2021-nji ýylyň 21-nji martyndaky dynç gününi 23-nji marta — sişenbe gününe geçirmeli.

2. Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 19-njy marty.

***

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, welaýatlaryň häkimlikleriniň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň gurluşy tassyklanyldy.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işini has-da kämilleşdirmek, pudaga täze tehnologiýalary giňden ornaşdyryp, önümçilik kuwwatlyklaryny hem-de öndürilýän önümleriň görnüşlerini artdyrmak, daşary ýurtlara iberilýän taýýar önümleriň möçberlerini yzygiderli köpeltmek, pudagyň kärhanalarynda sanly ulgama geçmegi çaltlandyrmak, himiýa önümçiligini ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesi girizildi we şu konserniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.

“Türkmenhimiýa” döwlet konsernine Adalat ministrligi bilen bilelikde, Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.

***

“Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, kärhanalaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek, şeýle hem Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ulag ulgamynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligine we “Türkmendeňizderýaýollary” agentligine agentligiň garamagyndaky “Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony “Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde öwürmek tabşyryldy.

“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjylar hökmünde “Türkmendeňizderýaýollary” agentligine — esaslyk maýadaky paýy 10 göterim we agentligiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna — esaslyk maýadaky paýy 50 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

Degişli makalalar

Daşoguz Welaýatynyň Telekeçileri Et-Süýt Öndürilişini Artdyrmak Boýunça Taslamalary Durmuşa Geçirýärler

turkmenhabargullugy

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýa Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmekde innowasion ugur.

syrach