39.9 C
Aşkabat
20.07.2021
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

ÜNS BERIŇ!

Aşgabat halkara howa menzili Aşgabat şäheriniň Häkiminiň 02.11.2020ý. seneden çykaran №1738 Kararyna laýyklykda, etrap häkimliklerinde döredilen toparlar tarapyndan Aşgabat şäherinden welaýatlara gitmäge isleg bildirýän raýatlaryň yüzlenmelerine seredilip, degişli toparyň rugsatnamasy esasynda saglygy goraýyş edaralary tarapyndan COVID-19 keseliniň ýokdygy barada lukmançylyk kepilnamasy bolan ýagdaýynda uçuşlara goýberilýändigi barada habar beryär.

Aşgabat şäheriniň çäginden welaýatlara gidip-gelmek üçin adamlara şu aşakdaky ýagdaýlarda rugsat berilýär:

Merhumy jaýlamak we belli günleri bilen baglanşykly däp-dessurlaryny ýerine ýetirmek;
Gaýragoýulmasyz ýarawsyzlyk ýägdaýlarynda;
Ýakyn dogan-garyndaşlarynyň toý dabaralaryna gatnaşmak (toý edilýäinligi barada degişli döwlet edarasy tarapyndan berilen tassyklayjy resminamasy bolmaly);
Gulluk zerurlygy sebäpli iş saparyna gitmek (degişli ministrlik we pudaklaýyn dolandyryş edarasy tarapyndan berilen tassyklanan gulluk iş saparynyň resminamasy bolmaly);
Bagşa gaýragoýulmasyz ýagdaýlarda;

Çeşme: Aşgabat Halkara Howa Menzili

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Daşary Ýurda Gitmek Üçin Biometriki Pasporty Almak Üçin Gerekli Resminamalaryň Sanawy

“Aşgabat 2017” Oýunlarynyň Açylyş Dabarasynda Janlandyrylan Türkmen Taryhy