37.9 C
Aşkabat
06.08.2022
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

8-nji Mart Halkara Aýal-Gyzlar Güni

Baharyň ilkinji günleri gözelligi, näzikligi we joşguny alamatlandyrýan ajaýyp Halkara zenanlar güni bilen gabat gelýär. Taryhyň dowamynda türkmenler zenanlara parasatly maslahatçy we wepaly ýar hökmünde uly hormat goýýar. Zenanlar synaglaryň hem-de parahatçylygyň we abadançylygyň ileri tutulýan döwründe erkekler bilen deň hatarda durýarlar. Bu ýörelge Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda öz dowamyny tapýar. Halkara zenanlar güni Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli däp-dessurlara laýykylkda täze many-mazmuna eýe bolup döwlet derejesinde türkmen jemgyýetinde zenanlara uly sarpa we hormat goýulýandygyny alamatlandyrýar.

8-nji Mart Halkara Aýal-Gyzlar Güniňiz Gutly Bolsun!

Degişli makalalar

Milli Ýygyndymyzyň Hasabynda 62 Medal Bar: 29 – Altyn, 21 – Kümüş we 12 – Bürünç

turkmenhabargullugy

Milli howa ulgamynyň üsti täze häzirki zaman uçar bilen ýetirildi.

syrach

TOPH we Transhazar Gaz Geçirijileriniň Taslamalary

turkmenhabargullugy