24 C
Aşkabat
12.05.2021
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

8-nji Mart Halkara Aýal-Gyzlar Güni

Baharyň ilkinji günleri gözelligi, näzikligi we joşguny alamatlandyrýan ajaýyp Halkara zenanlar güni bilen gabat gelýär. Taryhyň dowamynda türkmenler zenanlara parasatly maslahatçy we wepaly ýar hökmünde uly hormat goýýar. Zenanlar synaglaryň hem-de parahatçylygyň we abadançylygyň ileri tutulýan döwründe erkekler bilen deň hatarda durýarlar. Bu ýörelge Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda öz dowamyny tapýar. Halkara zenanlar güni Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli däp-dessurlara laýykylkda täze many-mazmuna eýe bolup döwlet derejesinde türkmen jemgyýetinde zenanlara uly sarpa we hormat goýulýandygyny alamatlandyrýar.

8-nji Mart Halkara Aýal-Gyzlar Güniňiz Gutly Bolsun!

Degişli makalalar

Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet Günleri

syrach

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy Tarapyndan Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Hem-de 2020-nji “TÜRKMENISTAN-BITARAPLYGYŇ MEKANY” Ýyly Mynasybetli Ylmy Tegelek Stol Geçirildi

Balkanabadyň Alpinistleri Belentligine Çalt Çykmakda Türkmenistanyň Kubogynyň Ikinji Tapgyrynda Öňdeligi Eýeledi