25.8 C
Aşkabat
10.06.2023
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA YKDYSADYÝET

«Marytelekom» Nyrhlary Peseldýär

«Marytelekomyň» aragatnaşykçylary ýurdumyzyň Prezidentiniň başlangyjy bilen ýakynda internetden peýdalanmaga nyrhnamalaryň peseldilmegi kommunikasiýa enjamlarynyň kuwwatlygyny güýçlendirmek boýunça mundan beýläkki meýilnamalara düzediş girizmegi talap edýär diýip hasaplaýarlar. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň bellän has amatly täze nyrhlary, gürrüňsiz, internetden şahsy peýdalanyjylaryň arasynda hem, Mary welaýatynyň edara-guramalarynyň arasynda hem internete islegi artdyrar. «Marytelekomyň» direktorynyň orunbasary Ýusup Nurýagdyýewiç Gammaýew: «Geçen ýylyň ahyrynda biz stansiýamyzyň geçiriji enjamlarynyň kuwwatyny ep-esli giňeldipdik. Ol diňe bir welaýatyň ýaşaýjylarynyň internete goşulmaga üýşüp giden arzalaryny kanagatlandyrmaga däl, eýsem birnäçe müň ätiýaçlyk ýer döretmäge-de mümkinçilik berdi. Internetden peýdalanmaga nyrhnamalar peseldilenden soň geçen häzirki güne çenli aragatnaşygyň şu iň perspektiwaly tehnologiýasyna islegiň has artandygyny gördük. Adamlaryň käsi kabul ediji enjam goýdurmaga tabşyryk berse, käbirleri hasaba alnan nyrhnama meýinamasyny üýtgetrmegi ýüregine düwüpdirler» – diýip gürrüň berýär. Internet Mary welaýatynda aragatnaşgyň has gowy hilli we elýeter görnüşine öwrüldi. Soňky üç ýylda ondan peýdalanyjylaryň sany 4 esse artdy. Häzir welaýatda bu täze tehnologiýadan 50 müňe golaý müşderi peýdalanýar. «Marytelekomyň» işgärleri welaýatyň içindäki ulgamy ösdürmekden başga-da, halkara taslamalaryna hem gatnaşýarlar. Olar ýurdumyzyň iň günorta nokady Serhetabatdan Owganystanyň Turgundy şäherine çenli 8 kilometrlik optiki-süýümli liniýa çekdiler we sekuntda 100 Gbit trafikli kommunikasiýa enjamyny oturtdylar. Ol ýurdumyzyň üstünden Owganystana we Pakistana üstaşyr ulgam trafigini, şeýle hem Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň arasynda maglumatlary geçirmegiň tizligini artdyrmaga mümkinçilik berer.

Wladimir FROLOW

Çeşme: turkmenistan.gov.tm

Degişli makalalar

ÖWEZ BAGŞYÝEWDEN KÜÝSEDİM ŞİİRİ.

syrach

Türkmen jigitleriniň Türkiýedäki ajaýyp çykyşlary.

syrach

Wizalary Almak Üçin Gerekli Resminamalaryň Sanawy

turkmenhabargullugy