27.9 C
Aşkabat
09.08.2022
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Utgaşykly Dolanyşykda Işlejek Täze Elektrik Stansiýa Üçin Hünärmenler Öňdebaryjy Tejribä Laýyklykda Taýýarlanylar

Utgaşykly Dolanyşykda Işlejek Täze Elektrik Stansiýa Üçin Hünärmenler Öňdebaryjy Tejribä Laýyklykda Taýýarlanylar

Türkmenistanyň Energetika ministrligi tarapyndan ýurdumyzda we daşary döwletlerde hünärmenleri okatmak boýunça meýilnama işlenilip düzüldi. Şol hünärmenler Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäklerinde gurulýan, utgaşykly dolanyşykda işlejek, kuwwatlylygy 1574 megawat bolan täze elektrik stansiýasynda işlärler. Şeýle hem şol hünärmenler bu ugurda öňdebaryjy tejribe we gazanylanlar bilen tanyşmak maksadynda Ýewropanyň ösen ýurtlaryna iberiler.

Şu ýylyň fewralynda Mary döwlet elektrik stansiýasynyň wekiliýeti Fransiýada, Şweýsariýada we Italiýada iş saparynda boldular. Topar agzalary gaz turbinalaryny öndürýän zawodyna we okuw merkezine baryp, turbinalaryň öndüriliş tehnologiýasy, işleýiş aýratynlyklary bilen tanyşdylar. Şeýle hem gaz turbinalarynyň pilçelerini, gaz turbinalaryny we generatorlaryň rotorlaryny öndürýän we abatlaýan zawodlara, utgaşykly dolanyşykda işleýän-Türkmenistanda ilkinji gezek gurulýan “Mary-3” elektrik stansiýasyna meňzeş elektrik stansiýasyna baryp gördüler.

Talyplary we hünärmenleri täze gurulýan stansiýada işlemäge taýýarlamak üçin düzülen okuw meýilnamasyny tapgyrlaýyn amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Premýer Ministrini Gutlady

Paýtagtymyzyň Täze Keşbi: Amatlylyk, Gözellik, Sazlaşyk

Türkmenistanyň DIM-de Ýewropa Bileleşiginiň Ýurdumyzdaky Ilçisi Bilen Duşuşyk Geçirildi

turkmenhabargullugy