31 C
Aşkabat
05/06/2020
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Ýurduň Gündogar Sebitiniň Ýüpekçileri Pile Taýýarlamak Işini Tamamladylar

Lebap welaýatynda tut gurçugyndan pile almak işi tamamlandy. Pile arassalanandan we sortlanandan soň gaýtadan işlemek üçin Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşgine iberiler.

Ýüpek çig malyny gaýtadan işlemek möwsüminiň öň ýanynda bu senagat desgasynda göz öňünde tutulan abatlaýyş-sazlaýyş işleri geçirilip gutardy. Ýüpek kelepleýji döwrebap enjamlaryň dördüsini oturtmak we sazlamak işleri tamamlanyp barýar.

Mälim bolşy ýaly, türkmen ýüpegi ajaýyp hili we alyjylar tarapyndan ýokary islegliligi bilen tapawutlanýar. Ýüpek ýüplügine we pile gaýtadan işlenenden soňky galyndyalara-da daşary ýurt bazarlarynda uly isleg bildirilýär.

Berdimyrat JUMAÝEW
Surata düşüren: Ýuriý ŞKURIN
Çeşme: http://turkmenistan.gov.tm/

Degişli makalalar

Amyderýanyň Üstünden Gurlan Ponton Köprüsi Halaç we Hojambaz Etraplaryny Birleşdirdi

turkmenhabargullugy

Türkmensitanyň Halkara Maýa Goýum Maslahaty

syrach

Kameron Oland Duşuşygy

syrach