35.9 C
Aşkabat
20.07.2021
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhana Tähran şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi.

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, hatda aýdylýar.

Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy.

Degişli makalalar

Hormatly Prezidentimiz Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň Ýanynda Ahalteke Bedewlerini Öwrenmek Boýunça Ylmy Merkezi Döretmegi Tabşyrdy

Pudaklaýyn Forumlar-2018: Ählumumy Logistika we Türkmenistanyň Prezidentiniň Başlangyçlary

turkmenhabargullugy

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

syrach