21 C
Aşkabat
19/10/2020
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi «Raýatlaryň Saglygynyň Goralmagy Hakynda»

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Baş dermanhana birleşigine wirusa garşy derman serişdeleriniň zerur bolan möçberini satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň derman serişdelerini öndüriji kärhanalary bilen şertnamalary bellenen tertipde baglaşmaga ygtyýar berildi.

Degişli makalalar

Halkara Pul Gaznasynyň Türkmenistan Boýunça Ýolbaşçysy Bilen Sanly Wideoaragatnaşyk Ulgamy Arkaly Duşuşyk

Nikolaý Amiýansyň Doglan Gününe Bagyşlap Onuň Okuwçylary we Kärdeşleri Skripka Sazlarynyň Agşamyny Gurnadylar

turkmenhabargullugy

Ýylyň parlak ýyldyzy.

syrach