11 C
Aşkabat
19/10/2020

Etiketka : Hakynda

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi «Raýatlaryň Saglygynyň Goralmagy Hakynda»

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Hukuk Namalary Hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna Üýtgetmeler Girizmek Hakynda

turkmenhabargullugy
TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2017-nji ýylyň 26-njy awgustynda kabul edilen «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary,...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi “Ätiýaçlandyryş Hakynda”

Ätiýaçlandyryş ulgamyny düzgünleşdirmegi kämilleşdirmek maksady bilen, şeýle hem «Ätiýaçlandyryş hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 41-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Ene Mähri» Diýen Hormatly Adyny Dakmak Hakynda

Garaşsyz Diýarymyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe geçirilýän düýpli özgertmeler hemişelik Bitarap Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen, öňdebaryjy ýurduna öwürýär. Amala aşyrylýan tutumly işler merdana halkymyzyň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna Üýtgetmeler we Goşmaçalar Girizmek Hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň Taslamasy

I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen rejelenen görnüşde tassyklanan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý....