34 C
Aşkabat
10/07/2020

Etiketka : Gününe

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Şekillendiriş Sungaty Muzeýiniň Ylymlar Gününe Bagyşlanan Sergisi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň işgärleri Ylymlar gününe bagyşlanan sergini bezemeklige we onuň eksponatlaryny ýerleşdirmäge üýtgeşik çemeleşipdirler. Milli žiwopis mekdebiniň kemala gelmeginiň we ösmeginiň gözbaşy bolan...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Türkmenistanyň Diplomatik Işgärleriniň Gününe Bagyşlanyp Sport Ýaryşlar Geçirildi

Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Aşgabatda ýerleşýän daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň, şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň arasynda billiard, 400 metr aralyga...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkiýe Respublikasynyň Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

2017-nji ýylyň 06-njy dekabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan Stambul şäher häkimliginiň Medeniýet öýünde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistan-Türkiýe...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanylan Foruma Gatnaşyjylary Gutlady

Hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Halkara gatnaşyklarynda Bitaraplyk syýasaty we öňüni alyş diplomatiýasy: Türkmenistanyň tejribesi we onuň ähmiýeti» atly halkara maslahatynyň işiniň başlanmagy,...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Nikolaý Amiýansyň Doglan Gününe Bagyşlap Onuň Okuwçylary we Kärdeşleri Skripka Sazlarynyň Agşamyny Gurnadylar

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň milli konserwatoriýasynda tanymal halypa, ýurdunyzyň sungatda at gazanan işgäri Nikolaý Artemýewiç Amiýansyň doglan gününe bagyşlanan konsert boldy. Şu ýyl 83 ýaşan milli skripkaçylar mekdebiniň...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Gününe Gabatlanyp Aşgabatda Halkara Ekologik Forumy Geçiriler

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp, Aşgabatda sebit we halkara guramalarynyň, Merkezi Aziýa döwletleriniň dürli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, daşky gurşawy goramak, suw hojalygy...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YLYM

Stambul Uniwersitetinde Magtymguly Pyragynyň Şygryýet Gününe Bagyşlanan Ylmy-Amaly Maslahat Geçirildi

turkmenhabargullugy
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda “Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edilen 2017-nji ýylyň 18-nji maýynda, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş...