33 C
Aşkabat
05/08/2020

Etiketka : On

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Galla Oragynyň Öň Ýanynda Türkmenistana Täze “СLAAS” Kombaýnlarynyň Tapgyry Gelip Gowuşdy

turkmenhabargullugy
Türkmenistanda galla oragy başlanmazynyň öň ýanynda dünýä belli “СLAAS” nemes maşyn gurluşyk kompaniýasynyň “TУKAHO 430” kysymly galla orujy kombaýnlaryň ilkinji tapgyry gelip gowuşdy. Ahal welaýatynyň...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Türkmenistanly Mekdep Okuwçylary «Infomatrix-2017» Kompýuter Taslamalarynyň Halkara Bäsleşiginde Medallaryň On Altysyny Eýelediler

turkmenhabargullugy
Ýaş aýtiçileriň Buharestde geçirilen bäsleşigine dünýä ýurtlarynyň 45-sinden okuwçylaryň 700-si bäş ýüze golaý bilelikdäki we özbaşdak taslamalary hödürlediler. Paýtagtymyzdaky 86 we 97-nji ýörüteleşdirilen mekdepleriň mugallymlary...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Galla Oragynyň Öň Ýanynda Ýurdumyzyň Oba Hojalyk Tehnikasynyň Üstüne Täze “Jon Deere” Galla Orujy Kombaýnlary Gelip Gowuşdy

Obasenagat toplumyny okgunly ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, halkymyzyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeler...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Möhletinden öň çykyp gidenleriň aýry-aýry saýlaw okruglarynda we welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda, Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň, Geňeş agzalarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Möhletinden Öň Çykyp Gidenleriň Ýerine Mejlisiň Deputatlygyna, Şeýle Hem Halk Maslahatlaryna we Geňeşlere Dalaşgärler Hödürlenilýär

Türkmenistanda möhletinden öň çykyp gidenleriň saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanda Saýlawlary we Sala Salşyklary Geçirmek Baradaky Merkezi Topar 21-nji Maýda Möhletinden Öň Çykyp Giden Deputatlaryň Ýerine Saýlawlary Geçirmäge Taýýarlanýar

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlaryň saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýatlaryň...