17.9 C
Aşkabat
24.09.2021

Etiketka : Taslamasy

BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Aşgabatda Golliwudyň Filmerine Iň Gowy Sazlar Ýaňlanar: Resul Gylyjowyň Täze Taslamasy

«Golliwud Aşgabatda» diýen syrly bildiriş paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň ünsüni özüne çekdi. Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfoniki orkestriniň konsertiniň premýerasyna sanlyja gün galdy, onda «Garri Poter», «Ýyldyzlar...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Daşoguz Welaýatynda Bitaraplygyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Täze Halyçylyk Kärhanasy Kurulýar we Bagçylygy Ösdürmek Boýunça Telekeçilik Taslamasy Durmuşa Geçirilýär

Türkmenistanyň demirgazyk sebitiniň Gubadag şäherinde çeper halyçylyk kärhanasy gurulýar. «Türkmenhaly» Döwlet birleşiginiň tabşyrygy boýunça bu taslamany Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmenbetonönümleri» ÖB-niň Daşoguzdaky demir-beton...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna Üýtgetmeler we Goşmaçalar Girizmek Hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň Taslamasy

I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen rejelenen görnüşde tassyklanan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý....
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň DIM-de Hazar Deňzinde Ylmy-Barlaglary Geçirmek Hakyndaky Ylalaşygyň Taslamasy Ara Alnyp Maslahatlaşylýar

Türkmenistanyň DIM-de hazarýaka döwletleriniň bilermenleriniň «Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň» taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça ikinji duşuşygy...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanda 2017-2021-nji Ýyllarda Çaganyň Hukuklaryny Durmuşa Geçirmek Boýunça Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň Taslamasy Taýýarlanylýar

Döwletimiziň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek baradaky Pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Aziada-2017 Taslamasy Aziýa-Ýuwaş Ummany Teleradiogepleşikler Birleşiginiň Baş Assambleýasynda Görkezildi

syrach
Düzüminde 2017-nji ýyldaky Aziada taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň hem-de Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň wekilleri bolan türkmen wekiliýeti Indoneziýada, Bali adasynda...