3.9 C
Aşkabat
07.12.2021

Etiketka : Ösdürmek

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynsybetli we Daşary Ykdysady Işini Ösdürmek we Işjeňleşdirmek Bilen Bagly Wideo Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Daşary ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (DEIK) başlygy Nail Olpakyň we Türkmen-Türk Işewürlik geňeşiniň başlygy Halil Awjynyň ýolbaşçylgynda bu geňeşiň wekilleri...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA

Elektron Tehnologiýalaryny Ösdürmek Üçin Düzümleri we Şertleri Döretmek

turkmenhabargullugy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanlylaşdyrmagy milli ykdysadyýetimiziň ulgamlaýyn meselelerini çözmegiň möhüm ugry hökmünde kesgitledi. Sanly ykdysadyýet maglumat tehnologiýalaryna daýanýan ykdysady iş bolup durýar. Tehnologiýa taýdan...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistan we BAE Özarabähbitli Hyzmatdaşlygy Ösdürmek Bilen Bagly Meseleleri Ara Alyp Maslahatlaşdylar

2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda sanly wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly DIM-ara geňeşmeleri geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Ulag we Logistika Pudagynda Türkmenistan Bilen Gruziýanyň Arasynda Ikitaraplaýyn Hyzmatdaşlygy Ösdürmek

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda telegepleşik geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary we talyplary, şeýle hem...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmenistanyň Himiýa Pudagyny Ösdürmek Ugrunda Hyzmatdaşlyk Etmek Boýunça Türkmen-Tatar Gepleşikleri Geçirildi

2020-nji ýylyň 6-njy aprelinde “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Toplumlaýyn ykdysady ösüş Holdingi dolandyryjy kompaniýasy” jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetiniň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Nebitgaz Pudagyny Ösdürmek Boýunça Maslahat Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz pudagynyň meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň hem-de «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT YKDYSADYÝET

Hormatly Prezidentimiz Söwdany we Telekeçiligi Ösdürmek Boýunça Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de bu topluma degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Daşoguz Welaýatynda Bitaraplygyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Täze Halyçylyk Kärhanasy Kurulýar we Bagçylygy Ösdürmek Boýunça Telekeçilik Taslamasy Durmuşa Geçirilýär

Türkmenistanyň demirgazyk sebitiniň Gubadag şäherinde çeper halyçylyk kärhanasy gurulýar. «Türkmenhaly» Döwlet birleşiginiň tabşyrygy boýunça bu taslamany Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmenbetonönümleri» ÖB-niň Daşoguzdaky demir-beton...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT YKDYSADYÝET

Hormatly Prezidentimiz Paýtagtymyzy we Welaýatlary Ösdürmek Boýunça Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň 2020-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamak, «Türkmenistanyň...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Wideoşekilli Iş Maslahatynda Welaýatlary Durmuş-Ykdysady Taýdan Ösdürmek Meselesine Seredildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Gün tertibine paýtagtymyzy hem-de...