15.9 C
Aşkabat
16.10.2021

Etiketka : Telekeçilik

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Telekeçilik Meseleleri Boýunça Bilelikdäki Türkmen-Astrahan Geňeşiniň Ikinji Mejlisi

2020-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Telekeçilik meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen-Astrahan geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Daşoguz Welaýatynda Bitaraplygyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Täze Halyçylyk Kärhanasy Kurulýar we Bagçylygy Ösdürmek Boýunça Telekeçilik Taslamasy Durmuşa Geçirilýär

Türkmenistanyň demirgazyk sebitiniň Gubadag şäherinde çeper halyçylyk kärhanasy gurulýar. «Türkmenhaly» Döwlet birleşiginiň tabşyrygy boýunça bu taslamany Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmenbetonönümleri» ÖB-niň Daşoguzdaky demir-beton...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Ýurdumyzyň Telekeçilik Birleşmesiniň Wekilleri Oba Hojalyk Ekinleriniň Eksportuny Artdyrýarlar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýanwar-fewral aýlarynda 6,5 müň tonna pomidor, 3,6 müň tonnadan gowrak däneli-kösükli ekinleri, 76 tonna bakja we gök ekinlerini, şeýle...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Daşary Ýurtlardan Getirilýän Harytlaryň Ornuny Tutýan Önümçilikleri Öz Ýurdumyzda Ýola Goýmak we Eksporta Gönükdirmek Telekeçilik Strategiýasynyň Esasy Ugrydyr

Awtomobilleriň ätiýaçlyk şaýlaryny çykarmaga ýörüteleşen «Täjir ýoly» hususy kärhanasy çykarýan filtrleriniň görnüşini artdyrdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Mary welaýatyndaky kärhanada «MBM» belgi bilen ýeňil awtomiobilleriň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk Döwrüniň Ýyl Ýazgysy-2019-njy Ýyl: Söwda Toplumy we Telekeçilik

Söwda halk hojalyk toplumynyň okgunly ösýän ulgamlarynyň biridir. Ol milli ykdysadyýetde özgertmeleri, bazar gatnaşyklaryna geçiş şertlerinde onuň aýratynlyklaryny aýdyňlyk bilen görkezýär. Söwda toplumynyň ösdürilmeginiň durmuş...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň Işleriniň Ugurlarynyň Biri Hem Telekeçilik Başlangyçlaryny Goldamak Bolup Durýar

turkmenhabargullugy
Jemgyýetçilik guramasynyň ýanynda döredilen Türkmenistanyň Işewür zenanlarynyň merkezi bu işlere ýakyndan goldaw bermek bilen, okuw maslahatlaryny yzygiderli geçirip durýar. Işewür zenanlar üçin “Mümkinçilikler we ukyp”...