28.9 C
Aşkabat
10.07.2024
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar WİDEO

GDA Ýurtlarynyň Habarlar Agentlikleri Beýik Ýeňşiň Fotosuratlardaky Taryhyny Görkezdiler

Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldawiýanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň habarlar agentlikleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öň ýanynda bilelikdäki taslamany – faşizme garşy göreşde ýeňijileriň gahryman nesline bagyşlanan fotosuratlar sergisini görkezýärler.

Sergidäki fotosuratlaryň her biri umumy duşmana garşy göreşen halklaryň başyna düşen agyr külpetleriň, pidalar yzasynyň we Ýeňiş şatlygynyň, tyldaky zähmet gahrymançylygynyň subutnamasydyr.

Beýik Ýeňşe goşant goşanlar ýylsaýyn azalyp barýar. Şonuň üçinem şol agyr döwür, pederlerimiziň mertebe bilen döz gelen kynçylyklary baradaky fotosuratlaryň ähmiýeti has-da gymmatlydyr, parahatçylykly bagtyýar durmuş üçin olara minnetdarlygymyzyň çägi ýokdur, olar hakydamyzda müdimi galar.

Koronawirus pandemiýasy şu ýyl Beýik Ýeňiş baýramyna öz düzedişlerini girizse-de, bizi umumy taryhymyz we hakydamyz birleşdirýär, häzirki fotosuratlar sergisi-de munuň aýdyň subutnamasydyr.

Taslama hakda wideoşekillere şu salgyda syn edip bilersiňiz. TDH

youtube de turkmen habar kanaly

Degişli makalalar

Birža Täzelikleri

Balkanabat Şäheriniň Talyplary Bäsleşdi

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynsybetli we Daşary Ykdysady Işini Ösdürmek we Işjeňleşdirmek Bilen Bagly Wideo Duşuşyk Geçirildi