17.7 C
Aşkabat
22.05.2022

Etiketka : Berdimuhamedowyň

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary Welaýatyna Iş Sapary

Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy, seýle...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Başlangyjy Bilen Milli Itşynaslygyň Döwrebap Düzümi Döredilýär

turkmenhabargullugy
«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine guramaçylyk meseleleri, türkmen alabaýlarynyň tohumynyň seçgisi boýunça işleri giňeltmek, alabaýlaryň özboluşly tohumyny aýawly saklamak we...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Mejlisinde Eden Çykyşy

Hormatly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, Arkalaşygyň ýurtlarynyň hökümet ýolbaşçylaryny Aşgabatda mähirli we tüýs ýürekden mübäreklemek isleýärin....
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täze Kitaby IIM-niň Dörediliş Taryhyna Bagyşlanandyr

Ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-harby bölüminde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Adyna Gutlag Hatlary Gelip Gowuşdy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Sizi hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny umumy baýramçylygymyz bilen — Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Gazagystanyň Milli muzeýinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazak Dilindäki Neşirleriniň Tanyşdyryş Dabarasy Boldy

Gazagystanyň Milli muzeýinde Türkmenistanyň Prezidentiniň bu ýurda döwlet saparyna gabatlanylyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gazak dilindäki neşirleriniň tanyşdyryş dabarasy boldy. Gazagystanly okyjylara “Ahalteke bedewi—biziň buýsanjymyz...