37.9 C
Aşkabat
06.08.2022

Etiketka : Bilim

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK SPORT SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Ylym, Bilim, Saglygy Goraýyş, Sport Ulgamlary we Jemgyýetçilik Guramalarynyň Meseleleri Boýunça Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ugurlarynda we jemgyýetçilik guramalarynda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YLYM

ÝB-niň «Türkmenistanda Bilim Ulgamyna Goldaw» Atly Taslamasynyň Çäklerinde Duşuşyk

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň binasynda Ýewropa Bileleşiginiň «Türkmenistanda bilim ulgamyna goldaw» atly taslamasynyň Ýolbaşçy komitetiniň nobatdaky duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň birnäçe...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Milli Liderimiz Saglygy Goraýyş we Bilim Meseleleri Boýunça Maslahat Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowyň hem-de bilim ministri M.Geldinyýazowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda dünýäde ýaýran koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT YLYM

Türkmenistanda Bilim we Sport Boýunça Halkara Sergi we Ylmy Maslahat Geçirilýär

turkmenhabargullugy
Paýtagtymyzda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady. Forum hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşda geçirilýän,...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK YLYM

Türkmenistan Bilim we Saglygy Goraýyş Ulgamlaryny Maliýeleşdirmegi Artdyrýar

turkmenhabargullugy
Ministrler Kabinetiniň 10-njy maýda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetini düzmek hakynda» Karara gol çekip, hökümet agzalaryna Döwlet...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Aşgabatda Bilim we Sport Ulgamynda Gazanylan Dünýä Üstünlikleri Bilen Tanyşdyryldy

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Bilim ministligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YLYM

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Sanly Bilim Ulgamyny Ösdürmegiň Konsepsiýasy Hakynda)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, şeýle hem şu Konsepsiýany durmuşa geçirmegiň meýilnamasy tassyklanyldy. Bu resminama...