35.9 C
Aşkabat
12.06.2024

Etiketka : Metbugat

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministriniň Metbugat Brifingi

2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň üç infrastruktura desgalaryny – “Akina – Andhoý” beketleriniň aralygynda 30...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar

Er-Riýadda Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygyna Bagyşlanan Metbugat Maslahaty Geçirildi

Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Ilçihanasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. Metbugat maslahata Patyşa Faýsal adyndaky yslamy öwreniş we ylmy-barlaglar merkeziň,...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Gatnaşjak Metbugat Işgärlerini Akkreditasiýa Üçin Hasaba Almak Hereketi Başlandy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin akkreditasiýa hereketi 30-nji maýda başlaýar. Ilkinji gezek 2005-nji ýylda “Ýapyk binalarda Aziýa oýunlary” at bilen...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew Metbugat Wekillerine Ýüzlenme Bilen Çykyş Etdiler

Ikitaparlaýyn Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, iki ýurduň Liderleri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Taraplar gepleşikleriň netijelerine, gazanylan ylalaşyklara hem-de...