-8 C
Aşkabat
26.02.2021

Etiketka : Hem-de

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Köpetdag”, “Nebitçi” Hem-de “Ahal” Toparlary Ýeňiş Gazandylar

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 13-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda “Şagadamyň” ýaşlar düzümini 3:1 hasabynda ýelişe...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Ýurdumyzyň DIM-niň Hem-de Oba Hojalygy we Tebigaty Goramak Ministrliginiň Işgärleri UNEP-iň Strategiýasyny Onlaýn Görnüşde Ara Alyp Maslahatlaşmaga Gatnaşdylar

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw baradaky maksatnamasynyň 2022-2025-nji ýyllar üçin orta möhletli strategiýasyny taýýarlamak boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmak...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Köpçülikleýin Bag Ekmek Dabarasyna Taýýarlyk Görlüşi Hem-de Täze Desgalaryň Birnäçesindäki Işleriň Ýagdaýy Bilen Tanyşdy

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde döredilen ýaşyl zolaklary synlady. Milli Liderimiz bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň haýyşy boýunça...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar YLYM

Ýerajy Çäkli Goraghanasy: Guşlaryň Gyşky Hasabaty Hem-de Türkmen Tebigatynyň Şahyrana Keşbi

22-25-nji ýanwar aralaygynda dünýä ähmiýetli suwly-batgaly ýerleri öwrenmek hem-de olary gorap saklamak boýunça ýurdumyzyň halkara borçnamalaryna laýyklykda we «Çöller boýunça Merkezi Aziýa başlangyjy (CADI/КАДИ) –...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ SYÝASAT YLYM

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy Tarapyndan Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Hem-de 2020-nji “TÜRKMENISTAN-BITARAPLYGYŇ MEKANY” Ýyly Mynasybetli Ylmy Tegelek Stol Geçirildi

2020-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmеnistаnyň Türkiýe Rеspublikаsyndаky Bаş kоnsullugy (Stаmbul ş) tаrаpyndаn, Stambul hähimliginiň medeniýet merkezi bilеn bilеlikdе, Topkapy medeniýet parkynyň edаrа binаsyndа, Türkmenistanyň hemişelik...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA

Tiz Wagtdan Kiçi we Alysdaky Obalaryň Ilatyna Ykjam Aragatnaşyk Hem-de Internet Elýeterli Bolar

Soňky üç ýylda Türkmenistanda internetden peýdalanýanlaryň sany ýarym milliondan gowrak artdy. Satyn alynýan halkara internet-kanallarynyň umumy göwrümi on esse köpeldi, internet tölegleri ortaça 75 göterim...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Guşakly Göreş Boýunça Tälimçi Garajaýew Ýaryşlaryň Üçünji Gününde Gazak Göreşi Hem-de Pahlawani Tapgyrlarynda Güýçli Garşydaşlaryň Bolmagyna Garaşýar

Aşgabat 2017 ady bilen dünýä dolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde görlen göreşlerden gazak göreşi hem-de pahlawani guşakly göreş sport...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde Hyzmatdaşlygy, Senagaty Ösdürmek Hem-de Aziada-2017-ä Taýýarlyk Meselelerine Garaldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Hormatly Prezidentimiz...