-6 C
Aşkabat
25.02.2021

Etiketka : Çagalar

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Çagalar we Ulular Üçin Sport Eşikleri “Çeper” Tikinçilik Fabriginiň Çykarýan Önümleriniň Üstüni Ýetirdi

Daşoguzyň bu kärhanasynda ýurdumyzyň bazarlarynda islegli Aziada-2017-niň nyşanalry bolan ulular we çagalar üçin sport eşikleriniň çykarylyşy ýola goýuldy. Ýerli dizaýnerleriň taýýarlan nysgalary gelşikliligi, dok dürli...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Ýaşlar Guramasynyň Ýanyndaky Çagalar Gaznasynyň Işjeňleri Çagalary Goramagyň Halkara Güni Mynasybetli Ynsanperwerlik Çäresini Geçirdiler

„Türkmen ertekileriniň dünýäsi“ medeni-dynç alyş merkezinde geçirilen baýramçylyk çäresine ýörüteleşdirilen çagalar edaralarynda terbiýelenýän çagalaryň iki ýüze golaýy gatnaşdy, olar bilen işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýan Çagalar...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistan Çagalar Gaznasynyň Ýerine Ýetiriji Geňeşine Hem-de 2018-2022-nji Ýyllar Üçin Zenanlaryň Statusy Boýunça Komissiýasyna Saýlanyldy

BMG-niň Nýu-Ýorkda ýerleşýän Baş edarasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň (EKOSOS) geçirilen mejlisinde Türkmenistan 2018-2020-njy ýyllar üçin BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNICEF) Ýerine ýetiriji...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Paýtagtymyzdaky Parahat-7 kiçi Etrapçada Ýaşaýyş Jaýlary we Çagalar Bagy Açylyp Ulanmaga Berildi

Aşgabatda köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň dördüsiniň hem-de çagalar bagynyň açylyş dabaralary boldy. Täze degalaryň açylyş dabarasyna paýtagtymyzyň häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, köp sanly şäherliler...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Bäş Müňe Golaý Mekdep Okuwçylary Ýurdumyzyň Çagalar Sagaldyş Merkezlerinde Gyşky Dynç Alyşlaryny Geçirýärler

Mekdep okuwçylarynyň 3,5 müňe golaýy Gökderedäki sagaldyş merkezleriniň 14-sinde gyşky dynç alyşlaryny geçirýärler. Olaryň hatarynda paýtagtymyzyň “Döwletliler köşgünden” 240 çaga we Balkanabadyň çagalar öýünde terbiýelenýän...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmen Döwlet Gurjak Teatrynda Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugy Tarapyndan Guralan Täze Ýyl Mynasybetli Çagalar Üçin Baýramçylyk Çäresi Geçirildi

turkmenhabargullugy
Türkmen Döwlet gurjak teatrynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan guralan Täze ýyl mynasybetli çagalar üçin baýramçylyk çäresi geçirildi 2016-njy ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmen Döwlet gurjak...